U bent nu hier: HomeLeven en werkenMilieu en duurzaamheidPrettig woon- en leefklimaat

Prettig woon- en leefklimaat

Het creëren van een prettig, veilig en gezond woon- en leefklimaat staat voorop in het natuur- en milieubeleid van De Ronde Venen. Voor de bescherming en verbetering van het woon- en leefklimaat heeft de gemeente taken op het gebied van bodembeheer, luchtkwaliteit, beperking van geluidshinder en beperking van geurhinder.

Verder voert de gemeente de Wet Milieubeheer uit. Ze verleent milieuvergunningen (omgevingsvergunningen) aan bedrijven en controleert of die zich houden aan de regels. Ook is er scherpe aandacht voor activiteiten met gevaarlijke stoffen.

De Ronde Venen streeft naar een groene gemeente waar water, lucht en bodem schoon zijn. Inwoners moeten zich veilig voelen en prettig kunnen wonen, werken en recreëren.

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2013 de Notitie Duurzaamheid Dichtbij vastgesteld. In de notitie worden de kaders en de doelstellingen beschreven op het gebied van duurzaamheid. De notitie richt zich op vijf thema’s waarbij de prioriteit op het eerste thema ligt.

  • Het stimuleren van duurzaamheid onder inwoners.
  • Het bewerkstelligen van een duurzame lokale economie.
  • Kaders stellen bij en stimuleren van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Realisatie van een duurzame gemeentelijke organisatie.
  • Het verder verduurzamen van hergebruik van afval en plastic.

Woningeigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis kunnen vanaf 21 januari 2014 een Energiebespaarlening afsluiten. De lening, met een lage rente, biedt de mogelijkheid om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Energiebesparende maatregelen zorgen voor een lagere energierekening en verhoging van de waarde van de woning met een beter energielabel. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat met financiële bijdragen van de Rabobank, de ASN Bank en de Rijksoverheid is gerealiseerd.

Op 26 februari 2013 heeft het college van B&W het Programmaplan Duurzaamheid vastgesteld waarin de doelstellingen zijn uitgewerkt in projecten.

Duurzame ontwikkeling is ook een belangrijk thema voor de invulling van de Millenniumgemeente.