U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieVergaderkalenderVergadering Raad (besluitnemend)
  • RSS

Vergadering Raad (besluitnemend) 26-04-2012

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Opening

2 Vaststellen agenda

Vaststellen agenda

3 Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 29 maart 2012

Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 29 maart 2012

4 Akkoordstukken

Akkoordstukken

4a Verordening Basisregistratie Personen (BRP), raadsvoorstel 0010/12)

Deze verordening Basisregistratie Personen omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding met ingang van 1 januari 2010. Dit was de start van verplicht gebruik van de BRP voor binnengemeentelijk gebruik, Vanaf genoemde datum moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens betrekken uit de ge-meentelijke basisadministratie personen

4b Vaststelling bestemmingsplan WKO Installatie Westerheul IV, raadsvoorstel 0016/12

Geadviseerd wordt het bestemmingsplan WKO Installatie Westerheul IV gewijzigd vast te stellen en daarmee de realisatie van een centraal technische ruimte ten behoeve van de duurzame energievoorziening voor Westerheul IV mogelijk te maken op de groenstrook naast het gasontvangststation op de hoek Mijdrechtsedwarsweg/Voorbancken in Vinkeveen.

4c Fusie milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht, raadsvoorstel 0013/12

De Milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht hebben besloten te gaan fuseren. Met een intentievoorstel daarover heeft de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen op 22 december 2011 ingestemd. Het aangaan van de gemeenschappelijke regeling waarin de fusie wordt vastgelegd, is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Voordat het college tot deelname aan-, en ondertekening van de gemeenschappelijke regeling zal overgaan, wordt de gemeenteraad toestemming gevraagd

4d Beleidskader en verdeelregel brede schoolontwikkeling 2012-2014, raadsvoorstel 0011/12

In opdracht van de raad is een beleidskader Brede Schoolontwikkeling ontwikkeld op grond waarvan subsidieaanvragen ter stimulering van de Brede Schoolontwikkeling in De Ronde Venen kunnen worden getoetst. De raad wordt voorgesteld dit beleidskader vast te stellen

5 Realisatie fietspad oude spoorbaan Vinkeveen, raadsvoorstel 0006/12

Een recreatief halfverhard fietspad wordt gerealiseerd op het tracé van de oude spoorbaan tussen Demmerik en Demmeriksekade in Vinkeveen. Het tracé is nu een wandelroute. Met de aanleg van het fietspad ontstaat er een gecombineerd wandel/fietspad. Twee nieuwe fiets-bruggen worden aangelegd. Het beheer en onderhoud van het pad en de naastgelegen bermen is voor een periode van 10 jaar gegarandeerd. De kosten zijn begroot op € 258.000 en een subsidie van € 100.000 is bij de provincie aangevraagd. Met dit plan wordt het recreatief fietspadennetwerk uitgebreid en beleefbaar gemaakt voor een grotere groep recreanten, wordt een natuurdoelstelling gerealiseerd en uitvoering gegeven aan het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen. (Dit onderwerp is rechtstreeks op de besluitnemende vergadering geplaatst aangezien in de besluitnemende raad van 29 maart jl. de stemmen staakten.)

6 Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering

Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst

7 Sluiting

Sluiting