U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieVergaderkalenderVergadering Commissie Ruimtelijke Zaken
  • RSS

Vergadering Commissie Ruimtelijke Zaken 15-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:19:30
Dit item is gearchiveerd op 31-12-2012.
Zodra de agenda bekend is wordt deze gepubliceerd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Opening

2 Spreekrecht inwoners

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 Vaststellen agenda

Vaststellen agenda

4 Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 10 april 2012

Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 10 april 2012

5 Punten voor de raad van 31 mei 2012

Punten voor de raad van 31 mei 2012

5a Ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude, raadsvoorstel 0020/12

Bij de gemeente zijn meerder verzoeken binnengekomen om de locatie op de Stationsstraat 14 (de Rabobank-locatie) te herontwikkelen. Om tot een herontwikkeling te komen die past binnen de historische kern Abcoude en kan rekenen op een breed draagvlak heeft de gemeente zelf een visie opgesteld. Het college van B en W heeft op 31 januari 2012 de concept ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude vastgesteld.

5b Verklaring van geen bedenkingen in verband met een te nemen projectbesluit voor het perceel Poeldijk 3 te Waverveen, raadsvoorstel 0022/12

Voor het perceel Poeldijk 3 te Waverveen is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw ingediend. Dit plan kan alleen middels een Wabo-projectbesluit worden gerealiseerd. In verband met de ligging in het buitengebied is er een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Het onderhavige project valt niet onder de categorieën van gevallen op de lijst die door de gemeenteraad is vastgesteld op 12 maart 2011.

5c Geurbeleid, raadsvoorstel 0024/12

De wet Geurhinder en Veehouderij geeft gemeenten de bevoegdheid om eigen geurbeleid vast te stellen. Het college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen heeft geurbeleid vastgesteld voor "vaste afstandsdieren". Dit zijn melkveekoeien en paarden. In de wet zijn afstanden vastgelegd die de stallen van deze bedrijven moeten hebben ten opzichte van bijvoorbeeld woningen. Met het geurbeleid worden deze afstanden gehalveerd, waardoor bestaande knelpunten worden opgelost. Ook kan woningbouw zoals in Marickenzijde door het nieuwe beleid dichter bij veehouderijen plaatsvinden

Te downloaden:

5d Voorloper gemeentelijke Structuurvisie, raadsvoorstel 0023/12

De gemeente werkt aan een Structuurvisie voor de hele gemeente. Inmiddels is een Voorloper tot stand gekomen, waarin de hoofdlijnen voor de Structuurvisie uiteen worden gezet. Daarbij wordt ook concreet gemaakt hóe de gemeente daarmee aan de slag wil. Naast de Voorloper wordt een aanpak voor het komende jaar aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin wordt beschreven op welke wijze wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een Ontwerp Structuurvisie eind 2012.

6 Informatieuitwisseling

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.

7 Sluiting

Sluiting