U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadRaadsvergaderingenVergadering Raad (meningvormend)

Vergadering Raad (meningvormend) 22-09-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis
Tijd:19:30
Dit item is gearchiveerd op 31-12-2011.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Opening

2 Spreekrecht burgers, maximaal 30 minuten, geagendeerde agendapunten

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.

3 Vaststellen agenda

Vaststellen agenda

4 Kinderopvang Abcoude-Noord, coordinatiebesluit; raadsvoorstel 0045/11

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de locatie aan Fluitekruid voor het realiseren van een kinderopvang en verder de voorbereiding en bekendmaking van het bestem-mingsplan en omgevingsvergunning te coördineren

5 Kerktoren Baambrugge; raadsvoorstel 0044/11

De kerktoren van Baambrugge is in slechte staat wat betreft casco en met name fundering. Herstel is al diverse jaren in voorbereiding. Er is nu een subsidiemogelijkheid. Wij verzoeken de raad om de resterende benodigde financiële middelen voor het herstel van de kerktoren ter beschikking te stellen

6 Initiatiefvoorstel Nieuw gemeentewapen De Ronde Venen

Door de fractie van het CDA is een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een nieuw gemeentewapen voor de gemeente De Ronde Venen. De gemeente De Ronde Venen is per 1 januari 2011 ontstaan uit de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De nieuwe gemeente heeft wel een nieuw logo, maar nog geen gemeentewapen. Aangezien een gemeentewapen een hoge cultuurhistorische waarde heeft, eeuwig is en verbindend, wordt derhalve voorgesteld de procedure in werking te stellen om te komen tot een gemeentewapen, goedge-keurd door de Hoge Raad van Adel

7 Sluiting

Sluiting