U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadRaadsvergaderingenVergadering Raad (besluitnemend)

Vergadering Raad (besluitnemend) 22-12-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis
Tijd:19:30
Dit item is gearchiveerd op 31-12-2011.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Opening

2 Vaststellen agenda

Vaststellen agenda

3 Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 10 november, 22 november en 24 november 2011

Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 10 november, 22 november en 24 november 2011

4 Akkoordstukken

Akkoordstukken

4a Tekstuele wijziging op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten, raadsvoorstel 0069/11

Er vinden tekstuele wijzigingen plaats op verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten die is vaste gesteld in de begrotingraad van 10 november 2011. Dit in verband met een onvolledige definitie van de term begraafplaats in de begripsomschrijvingen

4b Bemensing gemeenschappelijke regelingen, raadsvoorstel 0071/2011

Door de bestuurswisselingen die hebben plaatsgevonden is het noodzakelijk om opnieuw de vertegenwoordigers in de diverse gemeenschappelijke regelingen vast te stellen

4c Voorgenomen fusie milieudiensten Zuid-Oost Utrecht en Noord-West Utrecht, raadsvoorstel 0056/11

Het Rijk heeft besloten dat uitvoering van taken die te maken hebben met vergunningverlening, handhaving en toezicht aan zwaardere eisen moeten voldoen. Gebleken is dat de milieudiensten Zuid-Oost Utrecht en Noord-West Utrecht in de huidige situatie niet aan die zwaardere eisen kunnen voldoen. Door een fusie aan te gaan kan wel aan de criteria worden voldaan. Bovendien past de fusie in het verplichte Rijksbeleid om te komen tot Regionale Uitvoerings Diensten (RUD's). Het voorstel aan de gemeenteraad is om in te stemmen met de intentie tot fusie van de beide milieudiensten per 1-1-2013. In een latere fase, naar verwachting in het voorjaar van 2012, zal de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en het definitieve besluit aan de raad worden voorgelegd

4d Lex silencio positivo, raadsvoorstel 0064/11

Vaststelling van de Wijzigingsverordening implementatie Dienstenrichtlijn De Ronde Venen 2011 (Lsp) tot wijziging van twee verordeningen als gevolg van het feit dat op grond van de Dienstenrichtlijn de Lex silencio positivo vanaf 1 januari 2012 automatisch geldt voor vergunningstelsels die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen

4e Voortgangsrapportage incidentele budgetten raadsvoorstel 0068/11.

Over de financiële voortgang van alle incidenteel beschikbaar gestelde budgetten 2011 die door een onttrekking aan een reserve worden gedekt, is een rapportage opgesteld

4f 3e bestuursrapportage 2011 raadsvoorstel 0065/11

Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 3e bestuursrapportage. Het beleidsmatige onderdeel van de bestuursrapportage wordt ter kennisname aangeboden

4g Beschikbaar stellen middelen ten behoeve van het Onderwijs Huisvestingsprogramma 2012 raadsvoorstel 0063/11

Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders het Onderwijs Huisvestingsprogramma voor het volgende kalenderjaar vast. De raad wordt thans voorgesteld de benodigde financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen

4h Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand, raadsvoorstel 0059/11

Naar verwachting wordt per 1 januari 2012 de Wet werk en bijstand (WWB) aangescherpt; de WIJ vervalt en gaat weer op in de WWB. Eén van de ingrijpendste wijzigingen is de invoering van de huishoudtoets. Om te bereiken dat de huidige verordeningen voldoen aan de noodzakelijke aanpassingen conform de wetswijzigingen is het noodzakelijk een Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand vast te stellen

5 Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering

Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst

6 Sluiting

Sluiting