U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieBeleid en regelgevingProgrammabegroting

Programmabegroting

Afbeelding: eurobiljet

De gemeentebegroting is een basisinstrument voor de beleidmakers in de gemeente. De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld op voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Deze bevat een raming van baten (opbrengsten) en lasten (kosten) voor een komend begrotingsjaar. Deze ramingen zijn gespecificeerd naar de verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, veiligheid, onderwijs enz. Het is de bedoeling, dat de begroting sluitend is.

Op 5 november 2015 bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2016. Om tot een afgewogen oordeel te komen, wilde de gemeenteraad weten wat inwoners belangrijk vonden. In de afgelopen weken hebben 711 inwoners via een online enquête en meer dan 100 inwoners op twee bewonersbijeenkomsten hun mening gegeven. In bijgesloten onderzoeksrapport ontvangt u de de resultaten gebundeld en samengevat.

 • Programmabegroting 2016

  (Programmabegroting )
  De gemeenteraad heeft donderdag 5 november de programmabegroting 2016, nagenoeg ongewijzigd, vastgesteld. Belangrijkste veranderingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht, zijn dat er niet wordt bezuinigd op het hertenkamp in Mijdrecht en de Boomfeestdag. De toeristenbelasting wordt verhoogd naar 1,30 euro per overnachting. De raad heeft besloten de uitslag van een onderzoek dat nu loopt en de takendiscussie af te wachten voordat de bezuiniging op logopedie wordt uitgevoerd. Ook heeft de raad, door een aantal moties aan te nemen, het college opdracht gegeven voor de woningen aan de Raadhuislaan in Mijdrecht (nrs. 27-45) een scenario op te stellen dat uitgaat van de mogelijkheid er kluswoningen te realiseren; een spoedige uitwerking van de transformatie van het sociaal domein te realiseren; bij aanleg van glasvezel in het buitengebied faciliterend op te treden; zich in te spannen voor het heffen van precario voor gas en elektra. De fracties van CDA, RVB, PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en CU/SGP hebben voor vaststelling van de begroting gestemd. De fracties van D66, VVD en Lijst 8 Kernen stemden tegen.
 • Programmabegroting 2015

  (Programmabegroting )

  Een sluitende, reële begroting, goed georganiseerde zorg en een gemeente waar het goed wonen, werken en leven blijft, dat is waar het college op inzet met zijn beleidsagenda en de begroting 2015. Samen geven deze documenten de plannen voor 2015 aan. De enige manier waarop het college deze plannen kan uitvoeren, is door zuinig te blijven, duidelijk te kiezen en daar waar mogelijk samen te werken met partners en inwoners. De begroting wordt op 28 oktober in een gezamenlijke commissievergadering besproken. De gemeenteraad behandelt de begroting in de vergadering van 6 november. Deze vergadering begint om 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 • Programmabegroting 2014

  (Programmabegroting )

  De programmabegroting 2014 geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar en beslaat een bedrag van ruim 77 miljoen euro. B en W zijn erin geslaagd tot een structureel sluitende begroting met meerjarenperspectief (2014-2017) te komen. De gemeenteraad behandelt de begroting in haar vergadering van donderdag 7 november 2013. Deze vergadering begint om 16 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

 • Programmabegroting 2013

  (Programmabegroting )

  Met het aanbieden van een sluitende begroting voor 2013 aan de gemeenteraad heeft het college van B en W een belangrijke stap gezet in het weer gezond maken van de gemeentelijke financiën. Eerder dan verwacht is het gelukt de gemeentelijke inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. De begroting 2013 wordt op 8 november in de gemeenteraad behandeld.

 • Programmabegroting 2012

  (Programmabegroting )

  Afbeelding: grafiek begrotingHet college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2012 opgesteld. Op deze pagina vindt u een beknopt financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, een samenvatting van de tien programma’s waar de gemeente in investeert en de visie van het college op, en de beoogde aanpak van de financiële situatie van de gemeente. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 10 november 2011 de programmabegroting 2012 vastgesteld. U kunt hier ook de volledige versie van de Programmabegroting 2012 downloaden.

 • Programmabegroting 2011

  (Programmabegroting )

  Het college van B en W heeft op 18 januari de begroting van de nieuwe gemeente De Ronde Venen vastgesteld. Deze begroting is het resultaat van de plannen van de twee fusiepartners: de voormalige gemeenten Abcoude en het ‘oude’ De Ronde Venen. De begroting 2011 bestaat uit:

  • De programma’s. Dat zijn de plannen per beleidsterrein. Die geven inzicht in wat de gemeente gaat doen in 2011 en wat het mag kosten.
  • De paragrafen, waarbij wordt ingegaan op beheersmatige aspecten van één of meerdere programma’s (voorbeelden zijn: bedrijfsvoering en lokale heffingen.)
  • De bijlagen, met onder andere een overzicht van het toedelen van producten naar programma’s en de vorming en besteding van reserves.