U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadCommissievergaderingenVergadering Commissie Ruimtelijke Zaken

Vergadering Commissie Ruimtelijke Zaken 12-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:19:30
Dit item is gearchiveerd op 31-12-2012.
Zodra de agenda bekend is wordt deze gepubliceerd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Opening

2 Spreekrecht inwoners

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 Vaststellen agenda

Vaststellen agenda

4 Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 15 mei 2012

Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 15 mei 2012

5 Punten voor de raad van 28 juni 2012

Punten voor de raad van 28 juni 2012

5a Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12

Voor u ligt ter vaststelling de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie delen; in het eerste deel wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013 – 2016 en in het tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde gemeente. In het derde deel is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom van belang om deze Voorjaarsnota vast te stellen, zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan.

Te downloaden:

6 Overige punten

Overige punten

6a Motie vestiging B2-locaties op het industrieterrein

Met de commissie wordt de ingediende motie over B2 locaties op het Industrieterrein besproken. De fractie van Ronde Venen Belang heeft in de motie verzocht het bestemmingsplan bedrijventerrein Mijdrecht en Vinkeveen zodanig aan te passen dat de mogelijkheden op de B2-locaties op het industrieterrein Mijdrecht worden verruimd, waardoor ondermeer een vestiging van Action mogelijk wordt.

6b 2e bestuursrapportage 2012

In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.

7 Informatieuitwisseling

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.

8 Sluiting

Sluiting