U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadCommissievergaderingenVergadering Commissie Publieke Werken

Vergadering Commissie Publieke Werken 11-04-2012

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Opening

2 Spreekrecht inwoners

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt

3 Vaststellen agenda

Vaststellen agenda

4 Vaststellen notulen commissie Publieke Werken van 13 maart 2012

Vaststellen notulen commissie Publieke Werken van 13 maart 2012

5 Punten voor de raad van 26 april 2012

Punten voor de raad van 26 april 2012

5a Fusie milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht, raadsvoorstel 0013/12

De Milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht hebben besloten te gaan fuseren. Met een intentievoorstel daarover heeft de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen op 22 december 2011 ingestemd. Het aangaan van de gemeenschappelijke regeling waarin de fusie wordt vastgelegd, is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Voordat het college tot deelname aan-, en ondertekening van de gemeenschappelijke regeling zal overgaan, wordt de gemeenteraad toestemming gevraagd

5b Kapbeleid (aanpassing APV), raadsvoorstel 0014/12

Het beleid met betrekking tot het kappen van bomen in de voormalige gemeenten De Ronde Venen en Abcoude is geëvalueerd en geanalyseerd, waarna er voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen nieuwe regelgeving wordt voorgesteld

5c Papiercontainers, raadsvoorstel 0015/12

Om de inzameling van oud papier te optimaliseren, wordt voorgesteld over te gaan tot de invoering van papiercontainers bij alle huishoudens in De Ronde Venen. Op dit moment wordt in het binnengebied van De Ronde Venen nog tweewekelijks los oud papier ingezameld. Met de invoering van papiercontainers wordt het hergebruik van oud papier geoptimaliseerd

6 Overige punten

Overige punten

6a 1e bestuursrapportage 2012

In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht

6b Evaluatie uitvoering motie groenbeleid

Het college wordt verzocht om naar aanleiding van de ingediende motie van de fractie D66 de huidige stand van zaken aan te geven

7 Informatieuitwisseling

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Publieke Werken en mededelingen te doen

8 Sluiting

Sluiting