U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadCommissievergaderingenVergadering Commissie Inwonerszaken en Samenleving

Vergadering Commissie Inwonerszaken en Samenleving 16-04-2012

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Opening

2 Spreekrecht inwoners

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt

3 Vaststellen agenda

Vaststellen agenda

4 Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken en Samenleving van 12 maart 2012

Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 12 maart 2012

5 Punten voor de raad van 26 april 2012

Punten voor de raad van 26 april 2012

5a Nota kernenbeleid, raadsvoorstel 0012/12

De Beleidsnota Kernenbeleid geeft de visie weer van het college op het kernenbeleid en legt een basis voor de invulling daarvan voor de rest van de collegeperiode en de periode daarna. In deze nota wordt uitgewerkt hoe de gemeente het kernenbeleid in de diverse kernen wil vormgeven. Wat zijn de rollen van de dorps- en wijkcomités, de bestuurlijke en ambtelijke organisatie, waaronder de contactfunctionarissen. Hoe vindt de communicatie plaats met de kernen en wijken, welke resultaten worden verwacht etc

5b Beleidskader en verdeelregel brede schoolontwikkeling 2012-2014, raadsvoorstel 0011/12

In opdracht van de raad is een beleidskader Brede Schoolontwikkeling ontwikkeld op grond waarvan subsidieaanvragen ter stimulering van de Brede Schoolontwikkeling in De Ronde Venen kunnen worden getoetst. De raad wordt voorgesteld dit beleidskader vast te stellen

6 Overige punten

Overige punten

6a 1e bestuursrapportage 2012

In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht

7 Informatieuitwisseling

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen

8 Sluiting

Sluiting